Dědictví může mít různou podobu a také může způsobit problémy. Úmrtí v rodině je vždy tragédií a navíc se po pohřbu musí pozůstalí účastnit dědického řízení. Někdy se členové rodiny mohou dozvědět nepříjemnou zprávu, že zdědili nejen jmění, ale i dluhy. V posledních letech to není nic neobvyklého, když si uvědomíme, že v Česku je stále více lidí v exekuci a mnohdy i ve vícečetných exekucích. Ulehčením může být odmítnutí dědictví exekuce, což lze za určitých podmínek udělat.

 

Průběh dědického řízení

Nejpozději měsíc od vystavení úmrtního listu jej spolu s informací o osobě, která vypravila pohřeb, matrika zašle soudu. Soud započne pozůstalostní, neboli dědické řízení a veškeré dokumenty předá notáři. Ten si vypravitele pohřbu pozve k předběžnému šetření, během něhož bude zjišťovat případné dědice, majetek zesnulého a také, zda byla sepsána závěť nebo dědická smlouva. Poté se bude zjišťovat cena zanechaného majetku, případně výše dluhů způsobených zesnulým. Dědické řízení by mělo trvat maximálně půl roku, ale lhůta se může prodloužit z různých důvodů.

 

Jak se zřeknout dědictví?

Pokud je někdo zadlužen a nechce, aby jeho dluhy přešly na jeho děti, může s dědicem uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědictví. To lze učinit samozřejmě jen za života dané osoby. Dědic se podpisem takové smlouvy nezříká pouze dluhů, ale i kompletního práva dědit majetek. To znamená, že po smrti dané osoby nedostane vůbec nic. Zřeknutí platí i pro potomky bývalého dědice, tedy jeho vnoučata. Smlouva o zřeknutí musí být notářsky ošetřena.

 

Jak odmítnout dluhy z dědictví?

Soud informuje dědice o výši případného dědictví a zároveň ho vyrozumí i o právu odmítnutí. Tato cesta se nejčastěji využívá tehdy, pokud měl zesnulý dluhy.

Odmítnutí je nutné výslovně prohlásit před soudem nejpozději do jednoho měsíce od vyrozumění dědice o právu odmítnutí. Pokud dědic žije v zahraničí, je tato lhůta tříměsíční. Ovšem stejně jako v předchozím případě se vzdává všeho, tedy nejen dluhů, ale i majetku, a to bezpodmínečně. Žádné výjimky udělovat nelze.