Za co nájemci bytu platí?

Nájemní bydlení předpokládá ze zákona uzavřít nájemní smlouvu, ve které se stanoví podmínky užívání nájemního bytu. Základní podmínkou nájemce je platit pronajímateli za veškeré služby, které v bytě využívá. Někteří pronajímatelé ovšem požadují po nájemnících zaplatit poplatky, které nelze zahrnout mezi služby spojené s užíváním bytu.

Práva a povinnosti nájemců

Nájemce je povinen vždy platit za tzv. nezbytné služby stanovené občanským zákoníkem. Jedná se například o dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu (pokud není dohodnuto jinak), zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. Naopak pronajímatel nemůže po nájemci vyžadovat příspěvek do fondu oprav, jelikož se nejedná o službu, ze které by měl nájemce okamžitý prospěch.

Nájemce musí platit za službu, kterou využívá

Aby mohla být konkrétní služby spojena s užíváním bytu, musí ji nájemce skutečně využívat. Musí například topit, svítit, spotřebovávat vodu, vytvářet odpad, jezdit výtahem, „znečišťovat“ společné prostory domu tím, že se po domě pohybuje apd. Mohou to být i další služby, které jsou však spojeny spíše s luxusnějším bydlením. Pronajímatel by v takových případech mohl po nájemci požadovat zaplacení služeb zahradníka, pokud by měl nájemce do zahrady u domu přístup a mohl ji využívat. Další nepříliš tradiční poplatek se může týkat provozu recepce v domě.

Za co nájemce platit nemusí?

Obdobně jako u poplatku do fondu oprav nemusí nájemce platit za správu nebo pojištění celého domu. Ovšem za pojištění domácnosti může pronajímatel po nájemci platbu požadovat. Toto pojištění totiž chrání i jeho majetek, kryje škody na zařízení jako je nábytek, koberce, svítidla, elektronika nebo věci osobní potřeby apd. Závěrem je třeba uvést, že u nájmu bytu platí ochrana nájemce, takže ustanovení v nájemní smlouvě, která by ho nepřiměřeně zkracovala na jeho právech, jsou neplatná.