Vzájemný vztah pronajímatele a nájemce se řeší nájemní smlouvu, která obsahuje m.j. také ujednání o výši a způsobu placení nájemného. Pokud nájemce nezaplatí řádně a včas, ocitne se v prodlení a pronajímatel po něm může požadovat úroky z prodlení. Před účinností nového občanského zákoníku se jednalo o povinnost platit v takovém případě poplatek z prodlení. Od 1.1.2014 byl poplatek z prodlení zrušen a z dlužných úhrad se platí úroky z prodlení.

Zákonný a smluvní úrok z prodlení

Občanský zákoník upravuje jak úrok z prodlení v zákonné výši, tak smluvní. Úrok z prodlení ve výši podle prováděcího předpisu nastupuje automaticky bez jakéhokoliv ujednání stran. Obě smluvní strany si však mohou výši úroku z prodlení také sjednat.

Rozdíl mezi smluvenými úroky a úroky z prodlení

Zatímco úroky z prodlení jsou sankcí za prodlení dlužníka se splněním závazku, smluvené úroky jsou úplatou za užívání půjčené jistiny. Smluvené úroky jsou splatné v termínech dohodnutých stranami nebo později spolu s jistinou. Je-li jistina splatná později než za rok, platí se úroky pozadu. Pronajímatel, který bez rozumného důvodu otálí s uplatněním práva na zaplacení dluhu tak, že úroky činí tolik co jistina, pozbývá právo požadovat další úroky. Avšak ode dne, kdy uplatnil právo u soudu, mu další úroky náleží.

Výše úroků z prodlení

Od 1.1.2014 odpovídá výše úroků z prodlení ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Výše úroku z prodlení, k němuž došlo před 1.1.2014 se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném před 1.1.2014.

Doba prodlení

Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne prodlení dlužníka. To znamená ode dne následujícího po dni splatnosti, v němž mělo být nejpozději zaplaceno, až do uspokojení pohledávky pronajímatele, tedy do dne zaplacení včetně.