V průběhu nájmu může být nájemci sníženo nájemné například o slevu. Existuje pět situací uvedených v občanském zákoníku, kdy má nájemce nárok na slevu z nájemného.

1. Obtěžující kontroly pronajímatelem

Pronajímatel má právo na kontrolu svého bytu a vybavení a nájemce je povinen mu prohlídku umožnit. Návštěvu ale musí pronajímatel oznámit v předem přiměřené době. Zákon nespecifikuje jak často je kontrola únosná pro nájemce, pouze dodává, že pronajímatel je povinen nájemci zajistit nerušené užívání nájmu. Pokud by však nájemci taková činnost působila obtíže ne nepodstatné povahy, má nájemce nárok na slevu z nájemného.

2. Neodstranění zjištěné závady

Nájemce si provádí drobné opravy a běžnou údržbu (úklid a udržování bytu ve funkčním stavu). Rovněž pronajímatel ale musí udržovat byt ve funkčním stavu a odstraňovat závady, které nespadají mezi drobné. Takovou závadu musí ale nájemce nahlásit pronajímateli. Pokud ji pronajímatel neodstraní bez zbytečného odkladu a nájemce může danou věc užívat jen s obtížemi, vzniká mu právo na přiměřenou slevu z nájemného. Nárok musí uplatnit do 6 měsíců od zjištění vady.

3. Odstranění vady na vlastní náklady

Pokud pronajímatel neodstraní bez zbytečného odkladu vadu, kterou mu nájemce řádně a včas oznámil, může ji nájemce odstranit na vlastní náklady. Pronajímatel by mu pak měl slevit z nájmu částku účelně vynaložených nákladů na opravu vady. Nájemce si může započíst vše až do výše nájemného za 1 měsíc.

4. Oprava trvá nepřiměřeně dlouho

Nájemce je povinen strpět opravu vzniklé vady, pokud ji nelze odložit na dobu po skončení nájmu. Pokud by však oprava trvala příliš dlouhou a více než obvykle by ztěžovala užívání dané věci, má nájemce opět nárok na slevu z nájemného podle trvání doby opravy a jejího rozsahu.

5. Ohrožení nájemníkova práva třetí osobou

Pokud by nájemce byl v užívání bytu rušen nebo jinak dotčen chováním třetí osoby, má rovněž nárok na přiměřenou slevu z nájemného. Podmínkou ale je nahlášení obtíží pronajímateli. Ještě před tím je mu však pronajímatel povinen poskytnout ochranu, pokud o ni nájemce požádá.