Každý pronajímatel je povinen v pronajímaném bytě či domě odstraňovat vzniklé závady. Pokud nájemce vadu zjistí, musí ji neprodleně pronajímateli oznámit. Příkladem může být zatékání vadnou střechou do půdního bytu. Nájemce to pronajímateli nahlásí ústně, poté doporučeným dopisem, ale pronajímatel dělá buď „mrtvého brouka“, nebo to svádí na stavební firmu, která střechu rekonstruovala. Co by měl nájemce dělat, když se stále nic neděje?

Ustanovení občanského zákoníku

V občanském zákoníku je v § 2264 uveden, že zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, musí to ihned oznámit pronajímateli. Nájemce má přitom právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody. Výmluvy pronajímatele na toho, kdo prováděl rekonstrukci v domě, nemusí nájemce vůbec zajímat. Pokud pronajímatel neodstraní vadu bez zbytečného odkladu, může to provést nájemce sám na své náklady a žádat jejich proplacení.

Jak je to s nárokem na slevu?

Podle zákona má nájemce po dobu závad v bytě či domě, které by podstatně omezovaly jeho bydlení, i nárok na slevu z nájemného. Pokud by navíc v důsledku závad v bytě došlo i k poškození nájemcova majetku (zařízení bytu nebo věcí v bytě umístěných), má nájemce rovněž právo na náhradu škody. Nedojde-li ke vzájemné dohodě s majitelem bytu, nezbude nájemci, než řešit celou záležitost soudně.