Prodej bytu s garáží nebo sklepem se od 1.7. 2020 zjednoduší. Kromě některých výjimek totiž skončí nepovedené předkupní právo spoluvlastníků k nemovitostem.

Jak je to s předkupním právem

Tento institut byl vrácen do občanského zákoníku v roce 2018 po čtyřleté pauze. Stát chtěl zamezit tomu, aby nemovitost dlouhodobě vlastnilo více osob, mezi nimiž často vznikají vlastnické spory. Výsledkem ovšem byl vznik problémů při převodech bytů se sklepem či garáží, ale i lidem v rodinných domech. Podle dosavadního znění OZ musí spoluvlastníci, kteří chtějí svůj podíl prodat či darovat někomu jinému, jej nejprve nabídnout k odkupu ostatním spoluvlastníkům. Výjimkou byl pouze převod na osobu blízkou.

Jak je to u sklepa a garáže

Záleží na vymezení garážového stání jako spoluvlastnického podílu na jedné velké jednotce, kterou je garáž. Všichni ostatní vlastníci garážových stání tak mají k převáděnému garážovému stání předkupní právo. To se ale nevztahuje na pozemek, na němž bytový dům stojí, ani na společné prostory. Ty jsou totiž součástí bytové jednotky jako takové a nelze je od ní oddělit.

Co bylo rozhodující?

Pokud byla garáž nebo sklepy vymezeny jako společná část domu, tak k této společné části měla určitá osoba nikoliv vlastnické právo, ale právo výlučného užívání. Pak se předkupní právo neuplatnilo. Když ale byla garáž zapsána jako jedna velká nebytová jednotka v katastru, tak byli všichni vlastníci bytů zapsáni jako její spoluvlastníci. Pak každý z nich musel při prodeji bytu zároveň s garáží nabídnout odkup svého garážového stání. Prodávající tak musel počítat s více než tříměsíčním zpožděním. Proto prodávající mnohdy uměle navýšili cenu garážového stání, aby odradil případné zájemce z řad spoluvlastníků.

Změna od července

Předkupní právo bude výrazně omezeno a zůstává zachováno například u dědiců. Nově bude trvat už jen 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví – například od dne právní moci rozhodnutí notáře o vypořádání dědictví a poté zcela zanikne. Změna se týká jen smluv sjednaných po 1.7.2020. Na dříve uzavřené smlouvy se předkupní právo spoluvlastníků vztahuje dál, takže jim prodávající musí nabídnout podíl k odkupu.