Běžnou praxí v mnoha rodinách je darování bytu či domu potomkovi a v něm zřídit právo doživotního užívání. Stačí sepsat smlouvu a tzv. věcné břemeno v podobě služebnosti k nemovitosti nechat zapsat do katastru nemovitostí. Pokud bude vlastník nemovitost prodávat, nebude to mít na trvání služebnosti vliv.

 

Věcné břemeno platí i pro nového vlastníka

Nového nabyvatele bude věcné břemeno zatěžovat ve stejném rozsahu i po převodu vlastnického práva. Nový vlastník je povinen umožnit doživotní užívání nemovitosti osobě, v jejíž prospěch bylo věcné břemeno zřízeno.

V praxi to může být pro majitele problém, neboť najít kupce, kterému by věcné břemeno nevadilo, není snadné. Také to má vliv na cenu nemovitosti. Věcné břemeno je ovšem možné zrušit písemnou dohodou. Je-li zapsáno v katastru nemovitostí, je nutné podat návrh na jeho výmaz, čímž věcné břemeno zanikne.

 

Nejčastěji zřizovaným věcným břemenem je služebnost

Oproti dřívějšímu občanskému zákoníku lze podle nového možné zřídit věcné břemeno nejen k věcem nemovitým, ale i k movitým. Věcná břemena jsou stejně jako vlastnické právo právy věcnými, tudíž se vztahují k určité věci a práva k této věci působí vůči všem. Všichni ostatní musí tato práva respektovat a dodržovat.

Věcná břemena omezují vlastníka konkrétní věci ve prospěch někoho jiného tak, že je vlastník této věci povinen něco konat nebo něco trpět.

Kromě nejčastější služebnosti spočívající v právu dožít v nemovitosti, se sjednává služebnost inženýrské sítě. Spočívá v právu zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení a  udržovat je. Vlastník pozemku nesmí tyto sítě ohrozit.

 

Smlouva o věcném břemenu

V případě věcného břemena k nemovitosti musí být smlouva písemná a věcné břemeno se zapisuje do katastru nemovitostí. Služebnost lze také vydržet. Věcné břemeno ve prospěch určité osoby zaniká její smrtí, nebo je lze zrušit písemnou dohodou. Bylo-li omezeno stanovenou dobou, zaniká jejím uplynutím.