Najít na ulici či v přírodě peněženku plnou peněz znamená velké pokušení. Zkuste si však představit, kdybyste byli v pozici dotyčného majitele. Z právního hlediska se na ztracenou věc nenahlíží jako na věc opuštěnou a nálezce by si neměl přivlastnit.

Rozdíl mezi opuštěnou a ztracenou věcí

Záleží na úmyslu vlastníka věci. U opuštěné movité věci, nejčastěji na veřejně dostupném místě, musí být zřejmé, že ji majitel ponechal na místě s úmyslem se jí zbavit, protože pro něj nemá dostatečnou hodnotu. Za opuštěnou lze považovat i věc, když její majitel nevykonává vlastnické právo po dobu minimálně 3 let. Pak si může opuštěnou věc kdokoliv přivlastnit.

Ztracená movitá věc je ta, kterou její vlastník pozbyl neúmyslně. Pokud nelze jasně odvodit, zda je věc opuštěná nebo ztracená, měla by být vždy brána jako ztracená.

Co dělat a kde ohlásit nález ztracené věci?

Při nálezu jakékoliv ztracené věci nebo zvířete, u kterého lze identifikovat vlastníka, je nejsnazší rovnou ji vrátit majiteli. Nálezce má nárok na úhradu tím vzniklých výdajů a také na nálezné. Nelze-li identifikovat majitele, oznamte nález příslušnému obecnímu úřadu v místě, kde jste věc či zvíře našli, a to nejpozději do 3 dnů od nálezu. Obec věc převezme a pokud sama zjistí majitele, nález mu oznámí. Pokud majitele nezjistí, vyhlásí nález. Když se majitel v přiměřené době nepřihlásí a ztracená věc má značnou hodnotu, obec učiní opatření, aby nález vešel v širší známost.

Nález ve veřejné dopravě

Nález věci ve veřejné dopravě se nahlásí obecnímu úřadu, ale odevzdá se příslušnému dopravnímu podniku v daném městě, Českým drahám apod. Podobně se postupuje při nálezu ve veřejné budově.

Nálezné

Osoba, která věc našla, má ze zákona nárok na nálezné ve výši 10% z ceny nálezu, a to i v případě, kdy lze jasně rozeznat vlastníka předmětu. Pokud by však měla pro majitele pouze citovou hodnotu, nálezné náleží na základě slušného uvážení.

Jak obec uchová nalezenou věc nebo peníze?

Obec si o tom rozhoduje sama. Také je možné, aby věc byla uchována u nálezce nebo jiné osoby. Nelze-li věc uchovat tak, aby nebyla poškozena, nebo kdyby její uchování mělo způsobit úřadu vysoké náklady, může ji prodat ve veřejné dražbě. Výtěžek z dražby po odečtení nálezného a nákladů na dosavadní správu a uskladnění odevzdá do advokátní úschovy, kam poté putují i nalezené peníze.