Oproti loňskému roku by letos průměrná výše vodného a stočného měla vzrůst o méně než tři procenta, a to na 86 až 88 Kč za metr krychlový. Pro domácnosti by takové zdražení představovalo nanejvýše stokoruny za rok.

 

Vývoj cen

Konkrétní ceny i jejich vývoj se liší podle jednotlivých vodohospodářských firem a regionů. V některých městech a regionech se vodné a stočné nezvýší vůbec, jinde může být růst cen i vyšší. Řada vlastníků vodohospodářské infrastruktury odsouhlasila zvýšení cen o inflaci, která podle ČNB ke konci r. 2017 činila 2,5 %.

Z velkých měst zůstanou poplatky za vodu nezměněné například v Brně, Plzni, Olomouci nebo ve Zlíně. V Ostravě nepřesáhne zvýšení 1%. Pražané pocítí zdražení jen o zmíněnou inflaci. Jen nepatrně se výdaje za vodu zvyšují na Liberecku a v Ústeckém kraji.

 

Jak se cena tvoří

Všichni vlastníci a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury se musí řídit obecně závaznými pravidly při stanovování ceny pitné vody. U vodného a stočného jde o cenu věcně usměrňovanou státem. Výše se může měnit jen jednou za rok podle pravidel ministerstva financí.

Třemi základními hledisky jsou oprávněné náklady, přiměřený zisk a kalkulační objemy. Z nákladů tvoří největší položku odpisy vodohospodářského majetku, případně nájemné placené vlastníkovi tohoto majetku. Cca 40% nákladů spolkne nutná údržba a obnova sítě vodovodů a kanalizací. Další významné náklady představují opravy a provozní náklady, především spotřeba elektrické energie, laboratorní práce, chemikálie, poplatky za čerpané množství pitné vody a za vypouštění odpadních vod. Přiměřený zisk pak společně s odpisy vytváří zdroje pro obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku. Konečnou cenu ovlivňuje i spotřeba vody, která je okolo 100 litrů na osobu a den a dlouhodobě se v ČR snižuje.

 

Dvousložková cena

Její princip je podobný jako při vyúčtování spotřeby elektrické energie a používají ji například na jihu Čech nebo v Královéhradeckém kraji. Zatímco dosud převažující jednosložková cena je jednoduchým násobkem ceny určené podle cenových předpisů a množství odebrané vody, dvousložková se skládá z paušální platby a platby za odebranou vodu. Pevná složka není závislá na množství odebrané vody a platí ji všichni odběratelé. Většinou závisí na velikosti použitého vodoměru. Pohyblivá složka závisí na množství odebrané vody.

Podle vodohospodářů umožňuje dvousložková cena spravedlivější rozúčtování nákladů spojených s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním vod odpadních. Při aplikaci dvousložkového vodného a stočného může řada odběratelů s vyšší či jen průměrnou spotřebou vody ušetřit, jelikož dnes v cenách za vodné a stočné prakticky platí i náklady spojené s dodávkou vody pro ostatní spotřebitele s nízkou spotřebou.