Jednání o zvýšení nájemného je nepříjemné pro obě strany a nezřídka při tom dochází ke sporům. Proto je dobré znát pravidla, která musí pronajímatel i nájemce respektovat.

 

Smluvní ujednání musí být přesné

Jak v případě nájmu bytu sjednaného na dobu určitou, tak na dobu neurčitou, lze zvyšování nájemného sjednat dopředu v nájemní smlouvě. Případně to lze provést formou dodatku k nájemní smlouvě. Takovéto smluvní ujednání o zvyšování nájemného ovšem platí pouze v případě, že je dostatečně srozumitelné a přesné. Nestačí uvést například jen, že nájemné bude zvyšováno podle míry inflace. Musí být uvedeno, že se bude zvyšovat podle konkrétní míry inflace, a to třeba uvedením některého z indexu spotřebitelských cen Českého statistického úřadu.

 

Zvyšování má strop

Smluvní strany se také mohou dopředu dohodnout, že k žádnému zvyšování docházet nebude. Dále platí, že když je smluvní ujednání o zvyšování nájemného neplatné nebo chybí, řídí se zvyšování nájemného zákonem. Podle občanského zákoníku může být nájemné zvýšeno až poté, co pronajímatel nájemci písemně zvýšení navrhne. Stále je třeba mít na paměti, že zvýšení je třeba sjednat dohodou, tudíž zvýšení nájemného záleží kromě jiného i na postoji nájemce k tomuto zvýšení. Pokud ten souhlasí, může být nájemné zvýšeno pouze jednou za rok a zvýšení nesmí přesáhnout hranici 20 procent včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech.

 

Příklad:

pronajímatel například může zvýšit nájemné z původní částky 10 tisíc Kč jednorázově na 12 tisíc v období tří let, anebo postupně tak, že první rok se zvýší o tisíc, druhý o 500 a třetí rok opět o 500 korun.

 

Co když nájemce se zvýšením nesouhlasí?

Nejprve je třeba zdůraznit, že po zvýšení nesmí nájemné přesáhnout hranici obvyklého nájemného a začíná se platit od třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byl návrh na zvýšení nájemci doručen. Pokud nájemce nesouhlasí, může se pronajímatel domáhat zvýšení u soudu. Musí ale doložit, že zaslal nájemci před podáním žaloby návrh na zvýšení nájemného s dodržením hranice 20% a zásady obvyklého nájemného. Obvyklým se myslí nájemné za obdobný byt v daném místě a zjišťuje se přípisem realitek nebo znaleckým posudkem. Důvodem ke zvýšení mohou být i stavební úpravy, jestliže vedou k nárůstu hodnoty bytu, k úspoře energií či vody.