V posledních letech vzrostl počet lidí, kteří se rozhodli ochránit svůj majetek před partnerem. V roce 2017 uzavřelo manželskou smlouvu u notáře více než deset tisíc párů. Zákon umožňuje její sjednání nejen před sňatkem, ale i během manželství. Češi již nevnímají manželskou smlouvu jako projev nedůvěry, ale jako standardní ochranu majetku pro případ rozvodu nebo smrti jednoho z manželů.

 

Smlouvu lze sjednat pouze u notáře

Náležitosti smlouvy jsou uvedeny v občanském zákoníku, který umožňuje upravit majetkové poměry jinak, než stanoví zákon. Zákonný režim společného jmění manželů tak lze změnit na režim smluvený prostřednictvím uzavřené manželské smlouvy. Jejím podpisem se SJM nahradí režimem smluveným, který je zákonnému nadřazen. Tím ochrání každý z manželů do budoucna svůj vlastní majetek a nedojde k tomu, že o něj vinou druhého z páru přijde.

Cena za sepsání předmanželské smlouvy je jednotná, a sice necelé 4 tisíce Kč. To samé platí pro smlouvu uzavíranou až v průběhu manželství. Pokud se však smlouva týká konkrétního majetku již nabytého, pak se odměna notáře vypočítá z hodnoty tohoto majetku. Např. z hodnoty 1 mil.Kč činí odměna notáře 6 tis.Kč vč. DPH.

 

Co řeší manželská smlouva

Pouze majetkové vztahy manželů. Co všechno by mělo být ve smlouvě zahrnuto, záleží na konkrétním typu smlouvy. U nejčastějšího druhu (oddělená jmění) stačí uvést, že si snoubenci či manželé tento režim zvolili. V případě zúžení SJM je třeba uvést, co chtějí manželé chránit (hotové peníze, nemovitosti nebo třeba auto).

Do smlouvy však nelze dát podmínky typu úklidu domácnosti, plnění manželských povinností apd.

 

Ochrana před nevyřešenými financemi partnera

Manželská smlouva je vhodná pro každého, kdo si nepřeje, aby majetek, který nabyde během manželství, podléhal zákonnému režimu SJM. Lidé se sepsáním manželské smlouvy brání před nedořešenou finanční minulostí partnera. Mnozí smlouvu sepisují ve chvíli, kdy jeden z manželů začíná podnikat a chce partnera ochránit před případnými dluhy z podnikání. Dalším důvodem je situace, kdy člověk vstupuje do druhého manželství a chce majetek zachovat primárně pro své potomky z prvního manželství.

 

Seznam listin na internetu

Manželskou smlouvu lze nechat zapsat z 484 Kč do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeného Notářskou komorou ČR. Výhodou zápisu je, že existenci takové smlouvy nemusí žádný z manželů dokládat třetí straně. Například exekutor je povinen ověřit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě musí exekutor vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů.