Kdy je třeba oznámit finančáku příjmy osvobozené od daně?

Některé příjmy jsou osvobozeny od daně z příjmů, přesto se na ně vztahuje povinnosti oznámit je finančnímu úřadu. Týká se ovšem pouze příjmů přesahujících částku 5 milionů korun, a dosažených v předchozím roce. Kdo tuto povinnost nesplní, vystavuje se riziku pokuty až 15% z příjmu. Oznámení musí být provedeno do 1.4.2019 nebo do 1.7.2019, jestliže zároveň podáváte daňové přiznání a pro jeho sestaven a podání využíváte daňového poradce.

Příklady příjmů osvobozených od daně

  • příjem z prodeje rodinného domu či bytu, ve kterém osoba bydlela alespoň 2 roky nebo jej měl v držení alespoň 5 let

  • prodej podílu na společnosti s ručením omezeným po uplynutí doby držby podílu 5 let

  • dědictví

  • dar od příbuzného v přímé i vedlejší linii

  • prodej akcií, které poplatník držel minimálně 3 roky a některé další příjmy

Podoba oznámení

Neexistuje žádný předepsaný tiskopis, lze však použít nepovinný tiskopis zveřejněný na internetových stránkách Finanční správy. V oznámení musí být uvedena výše osvobozeného příjmu, jak ho daná osoba nabyla (například prodejem obrazu, výhrou v loterii, případně zda jde o příjem v penězích nebo v jiné podobě) a datum vzniku „osvobozeného“ příjmu. Jedná-li se o příjem z dědictví, je tímto datem až datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. Pokud příjem plyne do společného jmění manželů, může oznámení učinit pouze jeden z manželů.

Kdy hrozí pokuta

Oznámí-li osvobozený příjem fyzická osoba bez výzvy správce daně, ale opožděně, je sankce ve výši 0,1% z příjmu. Při oznámení až po výzvě je pokuta 10% neoznámeného příjmu. Nejvyšší pokuta, 15%, tedy minimálně 750 tisíc Kč, hrozí v případě neoznámení příjmu ani po výzvě finančáku. Více se o pokutách i dozvíte z paragrafu 38W zákona o daních z příjmů.