Smlouvu o nájmu bytu lze uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou. Záleží na dohodě obou stran. Někdy však může nastat situace, kdy jeden z účastníků nájmu sjednaného na dobu určitou, chce smlouvu ukončit před uplynutím sjednané doby.

Důvody k uzavření nájmu na dobu určitou

Často to bývá proto, že pronajímatel si chce nájemce nejprve vyzkoušet. Teprve když se osvědčí, nabídne mu smlouvu na dobu neurčitou.

V dalších případech pronajímatel nájem každoročně prodlužuje na určitou dobu, aby nemusel nájemce z bytu vypovídat. Nájemce je totiž jako slabší strana chráněn zákonem a pronajímatel jej může vypovědět z bytu pouze z důvodů uvedených v zákoně.

U nájmu na dobu určitou se předpokládá, že skončí uplynutím sjednané doby. Nájem lze však ukončit i dříve na základě oboustranné dohody.

Lze sjednat ve smlouvě možnost ukončit nájem na dobu určitou?

Tuto možnost účastníci smlouvy mají. Pak si ovšem musí nájemce dát pozor, aby tuto ustanovení nebylo výhodné jen pro pronajímatele. Například je-li ve smlouvě uvedeno, že pronajímatel může nájem vypovědět kdykoliv bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, měl by mít stejné právo i nájemce.

Nájem na dobu určitou lze vypovědět ze stejných zákonných důvodů jako nájem na dobu neurčitou. Typicky se jedná o porušování povinností vyplývajících z nájmu (neplacení nájemného a nákladů na služby po dobu delší tří měsíců, poškozování bytu, nebo zánik bytu).

Výpověď lze dát i z vážných důvodů

Vedle zákonných důvodů existuje ještě další, který platí pouze pro výpověď z nájmu bytu na dobu určitou. Jde o situaci, kdy se okolnosti změní po uzavření smlouvy do takové míry, že nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Například podstatně změní místo zaměstnání, nebo se změní jeho sociální situace, a to jak k horšímu, tak k lepšímu. Kvůli podstatné změně okolností může nájem ukončit dle zákona jen nájemce. Toto právo může být ve smlouvě přiznáno i pronajímateli.