Rodičovská neznamená, že rodič musí být celé dny s dítětem doma. Mnoho lidí neví, že při rodičovské může novopečený tatínek či maminka pracovat, studovat nebo i podnikat a dítě dokonce může navštěvovat mateřskou školu nebo jesle. Ovšem otázkou je, zda je toto vše možné i na mateřské. Nejprve je dobré si ujasnit základní pojmy.

Rodičovská

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který celodenně pečuje o dítě do jeho věku 4 let, má trvalé bydliště i trvalý pobyt na území ČR. Pobírat jej může pouze jeden z rodičů, ale mohou se střídat. Nárok zaniká jeho vyčerpáním nebo narozením dalšího dítěte (a vzniká nárok na nový příspěvek).

Rodiče mohou při rodičovské pracovat nebo podnikat

Rodiče na rodičovské mohou chodit do práce, pokud je zajištěna celodenní péče o dítě po dobu výkonu práce jinou zletilou osobou. Rodič může pracovat u stejného zaměstnavatele, ale i u jiného, pokud tím neporuší některá omezení daná v pracovní smlouvě (například konkurenční doložka).

Podnikat mohou také, pouze se z hlavní činnosti (OSVĆ) stává činnost vedlejší. To má i své výhody v podobě placení odvodů zdravotního či sociálního pojištění. Ovšem jako v případě zaměstnání musí být zajištěna celodenní péče o dítě.

Děti mohou při rodičovské do jeslí či školky

Omezený počet hodin strávených v jeslích, mateřské škole nebo jiném podobném zařízení mají jen děti mladší dvou let. Ty zde nemohou strávit více než 46 hodin v kalendářním měsíci. Děti nad 2 roky již tuto podmínku splňovat nemusí.

Mohou rodiče studovat a pobírat rodičovský příspěvek?

Rodič, který je žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání, musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy bu de navštěvovat školu nebo studovat.

Jak je to na mateřské?

Na mateřské dovolené nemůžete pracovat ani podnikat. Rodičovský příspěvek je vyplácen jako dávka státní sociální podpory, kdežto peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena Českou správou sociálního zabezpečení. Matka, která pracuje na základě pracovní smlouvy, nesmí po dobu mateřské vykonávat svou práci, ovšem může pracovat na základě DPP nebo DPČ.

Rovněž podnikatelka nesmí při peněžité pomoci v mateřství podnikat, protože se jedná o dávku vyplácenou na základě odvedeného nemocenského pojištění. Ovšem činnost za ni může vykonávat jiná osoba či zaměstnanec a podnikatelka na mateřské může svým jménem fakturovat odvedenou činnost.