Nový občanský zákoník upravuje i tématiku právních aspektů souvisejících s dary a darováním. Z jeho ustanovení se můžete dozvědět, co dělat v případě, že jste darovali hodnotnou věc a obdarovaný se k vám chová nepěkně. Můžete po něm chtít vrácení daru nebo úhradu obvyklé ceny darované věci, ale jen do určité doby.

 

Vrácení daru pro nouzi a pro nevděk

Oproti starší právní úpravě došlo ke zpřesnění podmínek vrácení daru. Rozeznává se vrácení daru pro nouzi a pro nevděk. Dárce se může ocitnout v takové nouzi, že nemá ani na nutnou vlastní výživu nebo nutnou výživu osoby, k níž má vyživovací povinnost. V takovém případě je obdarovaný povinen vrátit dar, nebo dárci poskytnout obvyklou cenu daru.

Nevděkem je míněna situace, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží nebo poruší dobré mravy a dárce mu neodpustí.

 

Stačí i hrubá nedbalost

Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat jeho vydání. Pokud to již není objektivně možné, má dárce právo požadovat zaplacení jeho obvyklé ceny. Za nevděk, hrubou nedbalost či porušení dobrých mravů se považuje i to, když se obdarovaný takto proviní vůči dárcově matce, dceři či synovi. Takový čin dělá z obdarovaného nepoctivého držitele.

 

Co na to případní dárcovi dědicové?

Právo odvolat dar přechází též na dárcova dědice, zabrání-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabrání-li v tom dárci vyšší moc. Dárce může dar odvolat pro nevděk do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, případně ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.

Dědic tak může učinit nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Pokud dárce nebo dědic stanovenou lhůtu zmešká a dar odvolá později, pak pokud obdarovaný namítne opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne.