Dárce si může někdy darování rozmyslet a požadovat vrácení daru. Obdarovaný je pak povinen dar vrátit, nebo celý či částečně zaplatit. Podle zákona to ovšem může být jen za dvou okolností. Jednou z nich je, když obdarovaný projeví nevděk, druhou, když se dárce dostane do hmotné nouze.

 

Při darování se vždy uzavírá smlouva

Při darování je vždy ten, co dává a ten, co bere. Očividné však není, že při každém darování vzniká darovací smlouva. U sponzorských darů nebo při darování nemovitosti v rodině se uzavírá darovací smlouva písemně. K uzavření darovací smlouvy ovšem dochází i při obdarovávání mezi blízkými lidmi a nic na tom nemění, že se nepodepisují žádné papíry. O darovací smlouvě platí to, co o jiných smlouvách: dá se vypovědět, zrušit nebo od ní odstoupit.

 

Nevděk

Dárce může od darovací smlouvy odstoupit, když mu obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží tak, že zjevně poruší dobré mravy. Při odvolání daru pro nevděk ovšem musí dárce prokázat, že se takové jednání obdarovaného jeho samotného dotklo natolik, že to lze považovat za nevděk vůči dárci samotnému. Obdarovaný se tedy musí chovat slušně k dárci a jeho rodině, ale neodpovídá za neslušnost členů své rodiny.

Zklamaný dárce má právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, protože dar byl spotřebován, prodán, darován dalšímu, tak zaplacení jeho obvyklé ceny. Odvolat dar může do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, nebo do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

 

Dárce je v nouzi

Pokud se dárce ocitne v situaci, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní nebo osoby, kterou je povinen vyživovat, nemá najednou na obživu, bydlení, ošacení a další, může dřívější darování odvolat. Ovšem jen v rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k výživě.

Obdarovaný se povinnosti vydat dar zpět může vyhnout tím, že dárci místo něj poskytne, co je k výživě třeba. Nemusí taky nic vracet, když je sám v obdobné nouzi nebo pokud si dárce stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (závislost na drogách, hazardu, nezodpovědným zadlužováním). Právo odvolat dar v tomto případě ale nepřechází na dárcovy dědice.