Každý majitel, popřípadě provozovatel motorového vozidla má zákonnou povinnost uzavřít povinné ručení. Pokud nesplní tuto povinnost, v případě dopravní nehody musí uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Navíc mu hrozí pokuta až do výše 40 000 Kč

Věcné škody

Povinné ručení hradí věcné škody, tj. skutečné škody na věci a nutné náklady na jejich odstranění. Poškozený má nárok na úhradu škody buď proplacením faktury za opravu vozidla, nebo má právní nárok požadovat finanční náhradu ve výši, kterou na základě prohlídky stanoví pověřený soudní znalec. Minimální zákonem stanovený limit plnění z Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je 35 000 000 na škodu na majetku pro všechny poškozené.

Škody, které mají povahu ušlého zisku

Ušlým ziskem se myslí újma, kdy osoba samostatně výdělečně činná v důsledku dopravní nehody ztratí možnost příjmu, kterého by běžně dosáhla.

Typický příklad je u dopravců, kteří přijdou o příjem právě z toho důvodu, že jejich vozidlo bylo poškozeno a tím pádem přijdou o možný výdělek.

Škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením

Zákonem stanovený minimální limit plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je 35 000 000 Kč na škodu na životě a zdraví na každého zraněného nebo usmrceného. Povinné ručení se vztahuje i náklady spojené s léčením zraněných.

Jestli se vám zdá tato částka příliš vysoká, podívejte se na příklad z praxe: Řidič osobního automobilu způsobil nehodu autobusu, který vezl nejmenovaný profesionální sportovní tým. Újmy na zdraví byly tak vysoké, že pojištění sotva stačilo na pokrytí nákladů.

Povinné ručení se vztahuje i na účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem.