Jak praví jedno přísloví, „i mistr tesař se někdy utne“. To platí i pro jiná řemesla, a tak například při stavbě domu nebo rekonstrukci bytu nemusí být vše v odpovídající kvalitě. Pokud se dodavatel vyhýbá opravám, dodělávkám či kompenzacím, měl by zákazník postupovat takto:

Objednání a převzetí
Objednáte-li si výměnu oken, rekonstrukci koupelny nebo stavbu rodinného domu, jedná se o smlouvu o dílo. Dokončené dílo by pochopitelně mělo být způsobilé sloužit svému účelu. Tedy okna by měla dobře těsnit, v koupelně téct voda, dům by měl stát. Slovy zákona je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončené dílo musíte převzít, a to buďto bez výhrad nebo s výhradami. Pokud dílo převezmete bez výhrad nemusíte později uspět při reklamaci zjevných vad. Na místě je tedy maximální obezřetnost.

Převzetí s výhradami
Je pochopitelné, že nikdo nemůže chtít po zákazníkovi, aby na první pohled zjistil, že obkladač použil nesprávné lepidlo, nebo zedník špatně rozmíchal maltu. Takovéto vady nejsou zpočátku zjevné, ale projeví se zpravidla až později v průběhu užívání. Jako objednatel nemáte právo stavbu nepřevzít kvůli drobným vadám, které nebrání jejímu užívání po funkční či estetické stránce ani užívání podstatným způsobem neomezují. Chybějící kličku u okna můžete zhotoviteli vytknou, ale s podobnými drobnostmi stavbu prostě převzít musíte, pokud si to však neupravíte ve smlouvě jinak.
Na povinnosti zhotovitele vady opravit to samozřejmě nic nemění.

Nová zákonná úprava
Starý občanský zákoník stanovil u smlouvy o dílo šestiměsíční záruční lhůtu a u oprav věcí lhůtu tříměsíční. Toto ustanovení je stále v povědomí podnikatelů i zákazníků, ovšem bylo bez náhrady zrušeno novelou občanského zákoníku od 1.1.2014. Zákonná záruka na dílo či opravu tedy neexistuje, ovšem na záruce se se zhotovitelem můžete dohodnout předem.
Ani podle současné právní úpravy není zákazník úplně na holičkách. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vadu, která byla na věci od počátku, jen o ní zákazník nevěděl, tedy nebyla zjevná. Zákazník může dílo úspěšně reklamovat do dvou let od převzetí, u staveb do pěti let. Pro úspěch v případě soudního sporu je dobré vytknout zhotoviteli vady nejlépe bezprostředně po jejich zjištění.

Nároky se liší podle typu vady
Rozlišuje se, zda se jedná o vadu, která je podstatným porušením smlouvy a kdyby o ní zákazník předem věděl, smlouvu by neuzavřel. Druhou variantou jsou vady, které podstatným porušením smlouvy nejsou. U podstatných vad je možno požadovat celou škálu opatření, od opravy, přes slevu, provedení náhradního díla až po odstoupení od smlouvy s nárokem na vrácení peněz. U nepodstatných vad má zákazník nárok na opravu nebo slevu.