Není žádnou zvláštností, že se na zakoupeném zboží může objevit nějaká závada. Pak je třeba s výrobkem zajít za prodejcem a požadovat opravu nebo výměnu za bezvadné zboží. Proto není na škodu přesně vědět, co chtít a do kdy je třeba reklamaci učinit a také se orientovat v pojmech.

Spotřebitel
Občanský zákoník definuje spotřebitele jako člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Může to být pouze fyzická osoba.

Práva z vadného plnění při koupi zboží v obchodě
Při nákupu zboží v obchodě přechází vlastnické právo na kupujícího převzetím kupované věci. Při samoobslužném prodeji, jako třeba u potravin či oblečení, nabývá kupující vlastnické právo k věci až zaplacením kupní ceny. Do té doby může věc vrátit na původní místo. Při nákupu v obchodě prodávající kupujícímu odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vady, hodí se k účelu k jakému se obvykle používá, má odpovídající množství, míru či hmotnost a vyhovuje právním předpisům. V opačném případě se věc považuje za vadnou a kupujícímu vznikají nároky z vadného plnění.

Záruka 24 měsíců
Kupující je oprávněn reklamovat vadné zboží u prodávajícího nejpozději v zákonné době 24 měsíců od převzetí věci. Je-li ale na obalu zboží, v návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou je možné zboží užívat, považuje se takovéto prohlášení za prohlášení o záruce. Pokud však byla věc kvůli určité vadě prodána za nižší cenu, nelze ji reklamovat.
Je-li zakoupené zboží vadné, může kupující současně požadovat i dodání nové věci bez vad. Není-li to technicky proveditelné, může od smlouvy i odstoupit a požadovat vrácení peněz. Pokud vadu odstranit lze, má kupující právo na její bezplatné odstranění.

Tříkrát a dost
Nelze-li věc užívat pro opakovaný výskyt stejné vady alespoň po jejích dvou předchozích opravách, vzniká kupujícímu právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.
Práva z vady se musí uplatnit bez zbytečného odkladu od jejího zjištění, a to vždy u prodávajícího.