Při dělení majetku mezi pozůstalé v rodině platí určitá zákonná pravidla. Musí tedy děti dostat nějaký podíl a lze je ze závěti zcela vyjmout?

Při psaní závěti nesmíte opomenout tzv. neopominutelné dědice, tj. své děti. Ty svůj podíl dědictví musí dostat v každém, nebo alespoň v téměř každém případě. A jestliže některé z nich nedědí, např. v případě, že ho přežijete, stávají se nepominutelnými dědici jeho potomci. Každé z nezletilých dětí má nárok alespoň na tři čtvrtiny svého zákonného dědického podílu a dítě dospělé musí dostat alespoň čtvrtinu.

Jestliže zesnulý člověk nezanechal závěť, postupuje se podle dědické posloupnosti stanovené zákonem, tj. jestliže byl zesnulý v manželství, rozdělí se nejdříve společné vlastnictví manželů na půl a druhá polovina se poté rozdělí mezi dědice včetně manželky či manžela. V případě, že měl zemřelý děti, pak se o dědictví dělí rovným dílem všichni potomci a manžel či manželka zesnulého. A v případě, že některé z dětí nedědí, pak jeho podíl připadá jeho dětem či vnoučatům, pokud nějaká má. Pokud zemřelý člověk závěť zanechal, nepostupuje se sice klasicky dle zákona, avšak povinný díl dědictví musí děti dostat v každém případě. Víc než povinný podíl však dítěti dávat nemusíte a následně můžete majetek dělit dle vlastního uvážení.

Lze dítě vydědit?

Možnost dítě vydědit existuje, avšak pouze v případech stanovených zákonem, konkrétně pokud vám neposkytlo potřebnou pomoc v nouzi (například nemoc) a vy jste zůstali odkázání na pomoc ostatních, dále pokud o vás neprojevuje opravdový zájem, nemáte žádný kontakt a váš potomek na vaše snahy nereaguje, dále v případě, že bylo souzeno za trestný čin, vede nezřízený život (bere drogy, propadlo automatům, drogám atd.), nebo v případě, že je zadlužené či jedná marnotratně.

Jak na to?

Aby bylo vydědění platné, musíte si pořídit listinu o vydědění, případně prohlášení o vydědění sepsat do závěti. Odborníci doporučují popsat důvody co nejkonkrétněji, případně uvést důkazy, aby posléze nebylo jednoduché vaše důvody vyvrátit. Nejlepším způsobem je sepsat listinu o vydědění přímo u notáře, který vám poradí konkrétní postup.