Při fakturování nájemného může vyvstat otázka, do kdy je třeba nájemné zaplatit, když je stanovena splatnost, ale faktura se opozdí. Rozhoduje splatnost faktury nebo termín splatnosti uvedený ve smlouvě?

Názorný příklad

Pronajímatel a nájemce si v nájemní smlouvě týkající se nemovitosti ujednali, že nájemné bude splatné vždy předem k 20. dni měsíce předcházejícího měsíci, za který se nájemné platí, a to na základě faktury vystavené pronajímatelem a doručené nájemci 1. den měsíce předcházejícího měsíci, za nějž je nájemné splatné.

V praxi nastala situace, že dne 11.8.2014 vystavil pronajímatel fakturu s vyúčtováním za období 1.8.2014-31.8.2014 se splatností 1.9.2014, které nájemce nezaplatil. Podle smlouvy mělo být nájemné za srpen 2014 fakturováno již v červenci 2014 a faktura měla být doručena nájemci 1.7.2014, přičemž nájemné bylo podle smlouvy splatné do 20.7.2014. Teprve až 21.8.2017 podal pronajímatel žalobu na zaplacení dlužného nájemného. Soud 1. stupně žalobu zamítl a jeho verdikt potvrdil i odvolací soud.

Nájemce je povinen platiti včas i bez faktury

Odvolací soud dospěl k závěru, že splatnost nájemného byla stanovena dohodou do 20. dne předcházejícího měsíce. Je-li čas plnění přesně ujednán, je dlužník povinen plnit i bez vyzvání věřitele a prodlení pronajímatel s vystavením faktury nemá vliv na běh promlčecí lhůty. Rezultát soudu zněl, že tříletá promlčecí lhůta začala běžet dne 21.7.2014 a žaloba byla podána až po jejím uplynutí, takže jí nelze vyhovět.

Spoléhat na liknavost pronajímatele by nájemce neměl

Ze sporu vyplývá i varování pro nájemce, který by spoléhal, že když neobdrží fakturu, tak platit nemusí. Kdyby totiž pronajímatel podal žalobu včas, tak by u soudu uspěl a nájemce by musel uhradit dlužné nájemné i s úroky z prodlení.

Dne 11. 8. 2014 pronajímatel vystavil fakturu, kterou vyúčtoval nájemné za období od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014 se splatností dne 1. 9. 2014, které nájemce nezaplatil. (Podle smlouvy mělo být nájemné za srpen 2014 fakturováno o měsíc dříve – již v červenci 2014, faktura měla být doručena nájemci 1. 7. 2014, přičemž nájemné bylo podle smlouvy splatné do 20. 7. 2014.) Teprve až 21. 8. 2017 podal pronajímatel žalobu na zaplacení dlužného nájemného, pochopitelně i s úrokem z prodlení. Soud prvního stupně žalobu zamítl a jeho verdikt potvrdil i odvolací soud.