Exekuce je noční můrou každého dlužníka, ale přesto si jen málokdo přesně ví, co znamená. V praxi je vykonávací řízení zaměňováno s exekučním titulem a většina lidí si pod ním představí zabavování všech věcí nesmlouvavým exekutorem. V praxi je ale problematika exekuce mnohem komplikovanější a my vám alespoň nastíníme základní souvislosti.

Co je to exekuční titul?

Jde o rozhodnutí či jinou listinu, který vydá oprávněný orgán. Slouží jako podklad pro budoucí exekuci, ale jen za předpokladu, kdy dlužník nesplní povinnost v něm obsaženou. V exekučním titulu musí být zároveň vyznačena tzv. doložka vykonatelnosti.

Exekuční titul může mít podobu soudního rozhodnutí (rozsudek, platební nebo trestní příkaz, usnesení), které přiznává právo, postihuje majetek nebo zavazuje k povinnosti, schváleného smíru, rozhodčího nálezu, notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, exekutorského zápisu, rozhodnutí orgánu veřejné správy, rozhodnutí a výkazu nedoplatků nemocenského zabezpečení a sociálního pojištění a dalších rozhodnutí, schválených smírů a listin dle platné legislativy.

Co je to exekuce?

Jedná se o nucený výkon exekučního titulu a obvykle spočívá ve vymáhání finančních prostředků od povinného pro oprávněného nebo donucení k jiné povinnosti, kterou stanovuje exekuční titul. K provedení výkonu dojde jen za předpokladu, že povinný nesplnil své povinnosti, které mu byly uloženy na základě exekučního titulu.

Soudní exekutor má právo v jedné věci zvolit několik forem výkonu exekuce a pro každou z nich vydá vlastní exekuční příkaz. Mezi nejčastější typy exekucí patří srážky ze mzdy, prodej movitých věcí, prodej nemovitostí v dražbě, přikázání pohledávky z účtu v bance, postižení majetkových nebo nehmotných práv, prodej podniku nebo postižení cenných papírů.

V praxi tedy exekuce rozhodně neznamená, že vám po neuhrazení splátky přiběhne domů exekutor a zabaví vám vše, na co přijde. Každý dlužník má po rozhodnutí soudu šanci dostát svým závazkům a exekuci zamezit.