První povědomí lidí není na vysoké úrovni, ovšem pokud jde o rozvod, je všeobecně známo, že pokud není dohodnuto jinak, dělí se majetek na půl. Ovšem již méně se ví, jak je to s darovaným majetkem. O ten totiž můžete při rozvodu přijít. Není ničím neobvyklým, že například manžel-podnikatel ve snaze ochránit majetek, aby o něj nepřišel, převede, daruje manželce jednu nebo i více nemovitostí. Pokud si manželka najde milence a požádá o rozvod, může být nemile překvapena.

 

Vrácení daru

Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Porušení hrubých mravů může manžel spatřovat na příklad v tom, že v rozvodovém podání o něm manželka uvedla urážlivá a nepravdivá tvrzení, obvinila jej smyšleně z domácího násilí apd.

 

Důležitost smlouvy

Soudní judikát vyhodnocuje právní úpravu tak, že právo dárce domáhat se vrácení daru, je založeno zákonem a souvisí s tím, že dárce poskytl obdarovanému majetkový prospěch, za který neobdržel žádnou protihodnotu. Právní vztah darování v případě nevhodného chování obdarovaného nezaniká přímo ze zákona, ale záleží na dárci, zda své právo na vrácení daru využije.

Výhodu mají ti manželé, kteří si v darovací smlouvě sjednají, že darující má právo požadovat dar zpět v případě, že se k němu obdarovaná zachovala zvláště zavrženíhodným způsobem či v rozporu s dobrými mravy, nebo v případě rozvodu.

 

Jak je to podle nového občanského zákoníku?

Na místo staré úpravy vracení daru pro závadné chování obdarovaného k dárci a jeho rodině v rozporu s dobrými mravy a pro nevděk k dárci, přidala nová úprava odvolání daru i pro nouzi dárce.

Nově tedy dárce nepožaduje vrácení daru, nýbrž odvolává dar ze stejných důvodů dle staré úpravy.

Nezakazuje-li to nový občanský zákoník výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zakázána jsou pouze ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.