Pokud se rozhodnete darovat nemovitost, jejímž jste vlastníkem, je dobré vědět jak na to. Tedy co se musí splnit, zda je výhodnější darování nebo dědění, co musí obsahovat darovací smlouva apd. Obvykle se majitelé nemovitostí chtějí darováním vyhnout dědickému řízení a darují například dům konkrétní osobě. Pokud si dáte pozor na několik věcí, není darování žádný problém.

Darovací smlouva

Podmínkou darování je darovací smlouva, která musí být vždy písemná. Ve smlouvě musí být jasně uvedená jména, adresy, rodná čísla (nebo alespoň data narození) smluvních stran, tedy dárce i obdarovaného. Dále musí být ve smlouvě podrobný popis darované nemovitosti včetně č.p., parcelního čísla, listu vlastnictví a katastrálního území.

Vklad do katastru nemovitostí

Po sepsání darovací smlouvy je třeba vyplnit návrh na vklad. Na rozdíl od movitých věcí totiž nepřechází vlastnické právo na nového vlastníka podpisem smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí. Formulář na vklad je dostupný elektronicky na stránkách Českého katastrálního úřadu. Podpis na vkladu nemusí být úředně ověřený.

Podpis darovací smlouvy

Podpis musí být úředně ověřený, a to buď o notáře, nebo na matričním oddělení obecního či městského úřadu, na poště, u advokáta, nebo také na Českém velvyslanectví. Při ověřování je třeba předložit průkaz totožnosti.

Darování a daně

Darovací daň byla zrušena, ale dary se zdaňují při dani z příjmu s výjimkou darování nemovitosti:

  • příbuzným v hlavní linii (prarodiče, rodiče, děti, vnoučata, pravnoučata)

  • příbuzným ve vedlejší linii (manžel/ka, sourozenci, synovec, neteř, rodiče či děti manžela/ky, manželovi/ce rodičů

  • obdarovanému, se kterým dárce sdílí domácnost déle než 1 rok

Pokud darovaný nespadá do žádné z těchto kategorií, musí odvést 15% z hodnoty nemovitosti na dani z příjmu.

Kdy je výhodné nemovitost darovat?

  • Když se chcete vyhnout dědickému řízení, protože v něm figurují neopomenutelní dědicové

  • Když se chcete odvděčit jednomu z dětí, které se o vás stará

Další výhodou je, že se vyhnete poplatkům u notáře, nevýhodou je to, že jestliže již jednou darujete, tak vzít dar zpět lze pouze soudní cestou.