Soudit se není vůbec levnou záležitostí. Zvláště když budete ve sporu neúspěšní, budete muset sáhnout do peněženky a zaplatit soudní výlohy tomu, co vyhrál.

 

Vítěz bere všechno

Soud přiznává „náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování  práva“ stoprocentně úspěšnému žalobci. Pokud se naopak žalovaný úspěšně ubránil a žaloba proti němu byla soudem zamítnuta, má také nárok na náklady. Tomu se říká „náhrad nákladů potřebných k bránění práva“.

Zkrátka kdo spor prohraje, nese veškeré své náklady (soudní poplatky, palmáre svému právníkovi, úhradu znaleckých posudků apd.), zároveň ale musí uhradit i náklady, které musela účelně vynaložit vítězná protistrana.

 

Náhrada dle tabulek, ne skutečných nákladů

U soudu vás může zastupovat kdokoliv, má-li právní vzdělání. Soud vám ale náhradu nákladů přizná jen tehdy, když vás bude zastupovat advokát. Náhradu nedostanete ani když vás bude zastupovat podnikový právník nebo třeba profesor práv, ale ani daňový poradce.

Výše náhrady se neurčuje podle toho, kolik advokátovi opravdu zaplatíte, ale podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o cenách právních služeb – advokátního tarifu. Ten určuje tzv. mimosoudní odměny. Její výše se počítá dle sazby za jeden úkon právní služby a dle počtu úkonů, které advokát ve věci vykonal. Úkonem je např. převzetí a příprava zastoupení, účast na jednání před soudem či jednání s protistranou.

Sazby se odvíjejí od „tarifní hodnoty“, což je výše peněžitého plnění, např. výše vymáhaného dluhu.

Všichni právníci však nejsou stejně drazí. Klient se se svým advokátem může dohodnout na libovolně vysoké smluvní ceně nebo hodinové sazbě.

 

Výjimky z pravidla

Soud může také rozhodnout, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. To bývá v případech, když je úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný. Každý pak nese své náklady bez nároku na náhradu. Výjimečně také může soud rozhodnout, že jsou-li důvody hodné zvláštního zřetele, nepřizná vítězi náhradu nákladů ani celou ani částečnou. Jsou to majetkové, sociální, osobní nebo jiné poměry účastníků řízení. Soud se také zabývá okolnostmi, které vedly ke vzniku sporu a podání žaloby.