Přimět nájemce legálním způsobem aby platil nájemné řádně a včas není vůbec jednoduché. Stejně tak obtížně se ho můžete zbavit. Příliš vám nepomůže ani nový občanský zákoník, který ještě zvýšil ochranu nájemníků. Označení okamžitá výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby zní sice líbivě, ale v praxi to vůbec snadné není. Podle výkladu Nejvyššího soudu totiž musíte dát nájemci čas k nápravě, tudíž ho nemůžete „okamžitě vyhodit“.

Výhody a nevýhody smlouvy na dobu určitou

Ani v případě uzavření smlouvy na dobu určitou, kterou budete opakovaně sjednávat vždy na měsíc, nemusíte na problematického nájemníka vyzrát. Pokud přestane platit, není snadné ho z bytu dostat. Nevystěhuje-li se dobrovolně, zase je třeba jej žalovat na vyklizení. Soudní řízení se může táhnout a rozhodnutí soudu je třeba mnohdy realizovat exekucí.

Pozor na automatické prodloužení nájmu

U nájmu na dobu určitou hrozí riziko automatického prodloužení nájmu. Chce-li pronajímatel zabránit prolongaci nájmu po jeho skončení, musí nájemce písemně vyzvat k opuštění bytu, a to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy měl nájem skončit. Pronajímatel nemusí žalovat na vyklizení, stačí nájemce písemně vyzvat, aby byt opustil.

Přechod nájmu

Nájem na dobu určitou nemusí být založen jen smlouvou, může vzniknout ze zákona, aniž byste to mohli ovlivnit. Je to v případě přechodu nájmu bytu po smrti nájemce. Pronajímatel nemusí podávat žalobu na vyklizení, ale stačí jen výzva k vyklizení bytu. Pokud je přesto žaloba podána, tak dříve zahájené řízení o vyklizení bytu, které pokračuje ke dni, kdy měl jeho nájem uplynutím doby skončit, nahrazuje písemnou výzvu k opuštění bytu.

Lapidární vysvětlení

Jestliže pronajímatel podal žalobu na vyklizení, protože se domnívá, že nedošlo k přechodu nájmu, jelikož pro něj nebyly splněny zákonné podmínky, tak by bylo absurdní, aby pro případ, že soud bude mít jiný názor, tedy že případně došlo k přechodu nájmu na 2 roky, musel pronajímatel znovu posílat výzvu k vyklizení bytu, tentokrát z důvodu, ne že nedošlo k přechodu nájmu a někdo užívá byt neoprávněně, ale proto, že uplynula doba 2 let, po kterou může ten, na nějž nájem přešel, užívat byt. Prostě jedna předžalobní výzva a jedna žaloba stačí.